ریدایرکت یک پسوند خاص صفحات سایت به پسوند دیگر
RedirectMatch 301 (.*)\.html$ http://domain.com$1.php

کد PHP:
 RedirectMatch 301 (.*)\.htmlhttp://domain.com$1.php