فایل که توسط یکی ازتوابع ادمین لینوکس می توان به دلحواه ظرفیت های ان را انتخاب نمود وپس از ساخت در روت هاست قابل مشاهده ودسترسی است ولی اگر این اعداد ست نباشد سایت باپیامهای خطاهایی مانند 503 را نمایش میدهد یا درمواقع درون ریزی دمو موجب عدم موفقیت دربازگردانی دمو درون ریز وردپرس خواهدشدکدریر اعداد ست شده بوده که میتوان نمونه ای برای استفاده باشد

display_errors = Off
max_execution_time = 300
max_input_time = 60
max_input_vars = 1000
memory_limit = 128M
post_max_size = 512M
session.gc_maxlifetime = 1440
session.save_path = "/var/cpanel/php/sessions/ea-php74"
upload_max_filesize = 512M
zlib.output_compression = On