بادرودخدمت همکاران محترم
هدف اصلی راه اندازی وتشکیل چنین انجمن داشتن فضای صنفی غیردولتی ومردم نهادجهت گردآمدن دوستان یکپارچگی ووحدت همکاران صنفی دراینترنت مکان اصلی فعالیت صنفی ما
تعریف همکارصنفی
همکاران صنفی ما یعنی هرشخص هم وطن ایرانی درسراسرایران وجهان که ازطریق فعالیت درهرنوع وبسایت قانونی ومجازدربسترشبکه اینترنت مشغول به کسب روزی و درآمد قانونی است باهرعناوینی که تعریف گردیده مانندتجارت الکترونیک-اصناف اینترنتی-کسب وکارآنلاین-فعالین تجاری شبکه مجازی-وبمستر وغیره که تفاوتی بایکدیگرندارد
یعنی اصل نقطه مشترک مادراین انجمن وابستگی منبع درآمد زندگی مابه شبکه اینترنت ازطریق فعالیت دروبسایت تامین میگردد
لذاتعدادی ازهمکاران جهت تقویت دوستی وهمبستگی وهمچنین به اشتراک گذاری دانش وتجربیات صنفی ودارا بودن صدای رسا وقوی در مطالبات صنفی اقدام به تاسس این سایت گرفتیم
حال اگرشمانیزدارای نقطه اشتراک باماهستیدوازتک صدای سودی کسب نکردید می توانید به صورت رایگان دراین انجمن ثبت نام نموده وسایت منبع درآمدخودرادرانجمن مربوطه ثبت نمائید درصورت تمایل چنانچه درامورکسب وکاراینترنتی دارای دانش وتخصص هستید می توانیددرخواست همکاری خودرا اعلام تاازتخصص شمادرانجمن مربوطه ماودیگردوستان بهرمندشویم مامنتظر حضور سبزتان هستیم همکارگرامی