دراین پست خام گوگل آنالیزرا گه پس ازساخت پروژاختصاصی سیستم به شماکدی اختصاص میدهد که آن راباید بجای
(UA-XXXXX-Y) کپی پیست وذخیره کنیدسپس به اتفاق این کدتکمیلی را درجای مناسبی درسایت خودقرارمیدهید

کد HTML:
<!-- Google Analytics -->
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');
ga('send', 'pageview');
</script>
<!-- End Google Analytics -->


کد خام دوم - کد دومی که در ریر مشاهده میکنید
چهار کار اصلی را انجام می دهد:

یک عنصر <script> ایجاد می کند که همزمان با بارگیری همزمان همگام کتابخانه آنالیز.js JavaScript از https://www.google-analytics.com/analytics.js شروع می شود.
یک تابع ga جهانی (به نام صف فرمان) ga () را آغاز می کند که به شما امکان می دهد تا زمانی که کتابخانه analytics.js بارگیری شده و آماده است ، دستورات را اجرا کنید.
یک فرمان به صف فرمان ga () اضافه می کند تا بتواند یک شیء ردیاب جدید برای خاصیت مشخص شده با پارامتر 'GA_MEASUREMENT_ID' ایجاد کند.
فرمان دیگری را به صف فرمان ga () ارسال می کند تا نمای صفحه را برای صفحه فعلی به Google Analytics ارسال کند.
پیاده سازی های سفارشی ممکن است نیاز به اصلاح دو خط آخر برچسب Google Analytics (ایجاد و ارسال دستورات) یا اضافه کردن کد اضافی برای گرفتن تعامل بیشتر داشته باشد. با این حال ، شما نباید کدی را که بارگیری در کتابخانه analytics.js است تغییر دهید یا عملکرد صف فرمان (ga ()) را اولیه کنید.
برچسب جایگزین asyncدر حالی که برچسب Google Analytics که در بالا توضیح داده شده است ، تضمین می کند که اسکریپت بارگیری و به صورت غیر همزمان در همه مرورگرها اجرا شود ، این مضرات را دارد که به مرورگرهای مدرن اجازه ندهد از قبل بارگذاری این اسکریپت را انجام دهند.
برچسب جایگزین async در زیر ، از قابلیت پیش بارگذاری اضافه می کند ، که باعث افزایش عملکرد کمی در مرورگرهای مدرن می شود ، اما می تواند در بارگیری و اجرای همزمان در IE 9 و مرورگرهای موبایل قدیمی که ویژگی اسکریپت async را تشخیص نمی دهند ، تخریب شود. فقط از این پیکربندی برچسب استفاده کنید اگر بازدید کنندگان شما در درجه اول از مرورگرهای مدرن برای دسترسی به سایت شما استفاده کنند.

کد HTML:
<!-- Google Analytics -->
<script>
window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date;
ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');
ga('send', 'pageview');
</script>
<script async src='https://www.google-analytics.com/analytics.js'></script>
<!-- End Google Analytics -->