ضمن درود وسپاس ازمدیریت سایت پارسی شاپ وهمکاران دراین انجمن
باقاطعیت می توان ادعانمودسندیکاپارسی شاپ اولین وتنها انجمن اینترنتی حمایت ازخریداران اینترنتی درسراسرایران می باشد چون به صورت اسمی چندسازمان دولتی ماننداینماد واتحادیه شعارحمایت وبرقراری امنیت خریدخریداران را سرمیدهند ولی عملا فقط از سایت های تجاری هزینه گزافی درقبال مجوزنمایش نمادرا میدهندوبارهاکه مشکل بافروشندگان اینترنتی بوجودآمده وشکایت به آنان ارسال شده تنهاکاری که انجام داده اند پست شکایت خریداران را برای فروشنده عیناارسال نموده وتنهااخطار این بوده که ازفروشنده درخواست نمودند این شکایت خریدار که ارسال کردیم پیگیری وحل وفصل کنید همین وبس وتاکنون هیچ بازدارندگی قاطع از این حامیان خریداران مشاهده نشده ولی خوشبختانه این انجمن بابستری که فراهم نموده به نظرم بازدارندکی بسیاربیشتری نسبت به سازمانهای دولت نهاد موجودخواهدداشت وخوشحالم که بنده را خریداران برای نمایندگی خودانتخاب وافتخارهمکاری باشما مدیران محترم انجمن پارسی شاپ نصیب بنده شده امیدوارم بتوانم پلی بین فروشندگان وخریداران جهت توسعه این تجارت نوپا درایران باشم.... انشاله