دوستان درمورد اخذاین مجوز دچار اشتباه نشوند این مجوز علاوه بر اخذمجوز صنفی درخصوص فعالیتی که میکنید شماباید از اتحادیه مربوطه جوازکسب بگیرید مثلا اگرشما فروشگاه اینترنتی پوشاک دارید ابتدا از اتحادیه پوشاک درشهرخود مجوزفعالیت اخذکنید و از اتحادیه مذکور موضوع پست اول مجوز فعالیت در فضای مجاری مجدد اخذنماید این دو مجوز ارتباطی با هم ندارند و اخذهردو لازم وضروریست شاید در اینده پس از بررسی مسئولان ذیربط اعلام شود اخذ یک مجوز برای کسب وکار کافی است وگرنه هم اکنون هردو را شما لازم دارید به علاوه مجوز اینمادکه تعریفی مجزا دارد