بازاریابی ماهواره ایی که درچندسال اخیر طرفداران بی شماری دربین کسب وکارها پیداکرده به چندین روش دسته بندی میشود که بیشترین سرویسی که مشتری بسیاری دارد سفارش پخش آگهی از یک برند یا یک محصول بخصوص تجاری به کانالهای ماهواره ایی تجاری غیرسیاسی است که خط مشی وسیاست بخصوصی را دنبال میکنند و دریکسال اخیر روی ماهواره گاهست وترکمن عالم ازاین نوع کانالها بسیار شروع به فعالیت نمودن که هرکدام قیمت بخصوص خودرا برای پخش آکهی دارند برای نمونه ما تعدادی از کانالهای تلویزیونی ورادیویی ایرانی وخارجی را برای آگاهی رسانی بیشتر در ریر قرار دادیم که اگر روی هریک از نامهای این کانال ها کلیک کنید برای شما پخش میشود