دوستان کاربرکه سالهاست تجربه همکاری واستفاده از سرویس های مورد ارائه واسط پرداخت غیردولتی را دارند بجاست بالا بیان و از تجربه منفی یا مثبت خودشان پست بگذارند تا کاربران مبتدی از این تجربه شما استفاده کنند ما منتظریم