معرقی 20کدکاریرذی htaccessدرارتباط با سئو وامنیت وبسایت شماست به دوهشدارزیر قبل از اقدام به استفاده نوجه کنید
1-البته برخی از این کدها امکان دارد با سیستم مدیریت مورداستفاده شما یا توابع دیگرهاست همخوانی نداشته باشد وباعث انتشارکدخطای 404 درصفحه اصلی سایت شما شود لذا برای اطمینان از جلوگیری از این خطا بهتراست هربار یکی ازکدها را گپس و سپس درفایل مشابه وهم تام با این صفحه درروت هاست خود کدرا پیست نموده و روی ذخیره کلیک کنید وسپس لینکسایت خودرا یکبار بارگزاری کنید اگر صفحه اصلی سایت شما بدونهیچ مشکلی لود شد نشان دهنده همخوانی کد انتقال داده شده شما می باشد و به همین ترتیب کدهای ریر را یکی یکی درون هاست خودانتقال و ازسایت تست بکیرید اگر کدی منتقل نمودید وخطا نشان داد بهتراست ان کدرا کامل جذف کنید و از کدهای دیگرموجود استفاده کنید
بجای لینک موجودما لیتکسایت خودرا بگذارید
معرفی کدهای کاربردی

1. Set Timezone

1. منطقه زمانی را تنظیم کنید

گاهی اوقات، زمانی که از تابع date یا mktime در php استفاده می کنید، یک پیام خنده دار در مورد منطقه زمانی به شما نشان می دهد. این یکی از راه های حل آن است. منطقه زمانی را برای سرور خود تنظیم کنید. لیستی از منطقه زمانی پشتیبانی شده را می توانید در اینجا پیدا کنید

کد PHP:
SetEnv TZ Australia/Melbourne 

2. SEO Friendly 301 Redirects Permanent
چرا سئو دوستانه است؟ امروزه برخی از موتورهای سرچ مدرن قابلیت شناسایی 301 تغییر مسیر دائمی و به روز رسانی رکورد موجود خود را دارند.


کد PHP:
Redirect 301 http://www.queness.com/home https://www.mooin.ir/ 

3. از گفتگوی دانلود رد شوید
معمولاً وقتی می خواهید چیزی را از یک وب سرور دانلود کنید، درخواستی دریافت می کنید که آیا می خواهید فایل را ذخیره کنید یا باز کنید. برای جلوگیری از آن می توانید از کد زیر در فایل htaccess. خود استفاده کنید


کد PHP:
AddType application/octet-stream .pdf
AddType application
/octet-stream .zip
AddType application
/octet-stream .mov 
4. از www
یکی از دستورالعمل های سئو این است که مطمئن شوید فقط یک URL به وب سایت شما اشاره می کند. بنابراین، برای تغییر مسیر تمام ترافیک www به غیر ww یا برعکس، به این نیاز خواهید داشت.

کد PHP:
RewriteEngine On
RewriteBase 
/
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.queness.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://queness.com/$1 [L,R=301] 
5. صفحه خطای سفارشی
برای هر کدام از کدهای خطا یک صفحه خطای سفارشی ایجاد کنید.


کد PHP:
ErrorDocument 401 /error/401.php
ErrorDocument 403 
/error/403.php
ErrorDocument 404 
/error/404.php
ErrorDocument 500 
/error/500.php 

6. فایل ها را فشرده کنید
زمان بارگذاری وب سایت خود را با فشرده سازی فایل ها در اندازه کوچکتر بهینه کنید.

کد PHP:
# compress text, html, javascript, css, xml:
  
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
  AddOutputFilterByType DEFLATE text
/html
  AddOutputFilterByType DEFLATE text
/xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE text
/css
  AddOutputFilterByType DEFLATE application
/xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application
/xhtml+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application
/rss+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application
/javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE application
/x-javascript
#<compress text, html, javascript, css, xml/> 
7. فایل های کش
کش کردن فایل یکی دیگر از روش های معروف در بهینه سازی زمان بارگذاری وب سایت است

کد PHP:
<FilesMatch ".(flv|gif|jpg|jpeg|png|ico|swf|js|css|pdf)$">
Header set Cache-Control "max-age=2592000"
</FilesMatch
8. کش کردن را برای نوع فایل خاصی غیرفعال کنید
خوب، از طرف دیگر، می توانید کش کردن را برای نوع فایل خاصی غیرفعال کنید.

کد PHP:
# explicitly disable caching for scripts and other dynamic files
<FilesMatch ".(pl|php|cgi|spl|scgi|fcgi)$">
Header unset Cache-Control
</FilesMatch

توابع حفظ امنیت هاست وامنیت وبسایت شما

کد htaccess زیر می تواند سطح امنیتی وب سرور شما را افزایش دهد. حفاظت از Hotlinking برای جلوگیری از استفاده دیگران از تصاویر ذخیره شده در سرور شما بسیار مفید است.
1. حفاظت از Hotlinking با .htaccess
از اینکه مردم پهنای باند وب سایت شما را با استفاده از تصاویری که در سرور وب شما میزبانی می شوند سرقت می کنند متنفر هستید؟ با استفاده از این، می توانید از وقوع آن جلوگیری کنید.

کد PHP:
RewriteBase/
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www.)?queness.com/.*$ [NC]
RewriteRule .(gif|jpg|swf|flv|png)$ /feed/ [R=302,L
2. جلوگیری از هک
اگر می‌خواهید سطح امنیتی وب‌سایت خود را افزایش دهید، می‌توانید این چند خط کد را حذف کنید تا با شناسایی الگوهای URL مخرب از برخی تکنیک‌های رایج هک جلوگیری کنید.

کد PHP:

RewriteEngine On
# proc/self/environ? no way!
RewriteCond %{QUERY_STRINGproc/self/environ [OR]

# Block out any script trying to set a mosConfig value through the URL
RewriteCond %{QUERY_STRINGmosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|\%3D) [OR]

# Block out any script trying to base64_encode crap to send via URL
RewriteCond %{QUERY_STRINGbase64_encode.*(.*) [OR]

# Block out any script that includes a <script> tag in URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C).*script.*(>|%3E) [NC,OR]

# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL
RewriteCond %{QUERY_STRINGGLOBALS(=|[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]

# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING_REQUEST(=|[|\%[0-9A-Z]{0,2})

# Send all blocked request to homepage with 403 Forbidden error!
RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L
3. دسترسی به فایل .htaccess خود را مسدود کنید
کد زیر از دسترسی کاربر به فایل htaccess شما جلوگیری می کند. همچنین، می توانید چندین نوع فایل را نیز مسدود کنید.

کد PHP:

# secure htaccess file
<Files .htaccess>
order allow,deny
deny from all
</Files>

# prevent viewing of a specific file
<Files secretfile.jpg>
 
order allow,deny
 deny from all
</Files>

# multiple file types
<FilesMatch ".(htaccess|htpasswd|ini|phps|fla|psd|log|sh)$">
 
Order Allow,Deny
 Deny from all
</FilesMatch
4. نام فایل های htaccess را تغییر دهید
همچنین می‌توانید برای جلوگیری از دسترسی، نام فایل .htaccess را به چیز دیگری تغییر نام دهید.

کد PHP:
AccessFileName htacc.ess 
5. مرور دایرکتوری را غیرفعال کنید
از نمایش فهرست دایرکتوری توسط سرور یا برعکس آن جلوگیری کنید.

کد PHP:
# disable directory browsing
Options All -Indexes

# enable directory browsing
Options All +Indexes 
6. صفحه فهرست پیش فرض را تغییر دهید
می توانید صفحه پیش فرض index.html، index.php یا index.htm را به چیز دیگری تغییر دهید.

کد PHP:
DirectoryIndex business.html 
7. بازدیدکنندگان ناخواسته را بر اساس دامنه ارجاع مسدود کنید

کد PHP:

# block visitors referred from indicated domains
<IfModule mod_rewrite.c>
 
RewriteEngine on
 RewriteCond 
%{HTTP_REFERERscumbag.com [NC,OR]
 
RewriteCond %{HTTP_REFERERwormhole.com [NC,OR]
 
RewriteRule .* - [F]
</
ifModule
8. درخواست مسدود کردن بر اساس User-Agent Header
این روش می‌تواند سهمیه پهنای باند شما را با مسدود کردن برخی ربات‌ها یا عنکبوت‌ها از خزیدن وب‌سایت شما ذخیره کند.

کد PHP:
# block visitors referred from indicated domains
<IfModule mod_rewrite.c>
SetEnvIfNoCase ^User-Agent$ .*(craftbot|download|extract|stripper|sucker|ninja|clshttp|webspider|leacher|collector|grabber|webpicturesHTTP_SAFE_BADBOT
SetEnvIfNoCase 
^User-Agent$ .*(libwww-perl|aesop_com_spidermanHTTP_SAFE_BADBOT
Deny from env
=HTTP_SAFE_BADBOT
</ifModule
9. با غیرفعال کردن اجرای اسکریپت ها، دایرکتوری ها را ایمن کنید

کد PHP:

# secure directory by disabling script execution
AddHandler cgi-script .php .pl .py .jsp .asp .htm .shtml .sh .cgi
Options 
-ExecCGI 
10-اما چگونه ادزس سایت لودشود برای ارتقاسئو همه چیز با www.

کد PHP:
Graig wrote
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond 
%{HTTPS} !=on
RewriteCond 
%{HTTP_HOST} ^www.(.+)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]
</IfModule
11-در اینجا یک تکنیک بهتر "حذف www"

کد PHP:
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond 
%{HTTPS} !=on
RewriteCond 
%{HTTP_HOST} ^www.(.+)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]
</IfModule
12-این هم برای ارتقا سئوموثراست

کد PHP:

RewriteEngine On
RewriteCond 
%{HTTP_HOST} !^www.
RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]