وبسایت های سرویس دهنده ایرانی وبیشترخارجی امکان بررسی وآناالیز آنلاین محتواجهت سئواستانداردرامیشوددرفضای مجازی یافت ولی معروف ترین این سرویس دهندگان سایتhttps://gtmetrix.com/ است که درایران قابل دسترسی است که هم سرویس رایکان باثبت سه لینک وهم سرویس پولی که امکانات بیشتری به کاربران ارائه میکنند دراین سایت موجوده ولی به دلیل محرومیت مادر هرچیز خوب دراین سایت هم امکان خرید اکانت برای کاربران ایرانی غیرممکن است ولی شمامیتوانید بجای ثبت 3لینک سایت متفاوت که باعضویت ممکن است ازعضویت دراین سایت خودداری کنید و هربار که به این سایت واردمیشوید میتوانید یک لینک دلخواه را فقط برای مشاهده بدون ثبت وآرشیو درفیلدآنالیز قراردهید واقدام به آنالیز کنید در پایان آنالیزگزارش جامع از قسمت های مهم وتاثیرگذار درسایت شما برای سئو بهتر را مشاهده میکنید همچنین امتیاز به صورت عددی که نشان از درصدسئومثبت ومنفی سایت شماست