دراین پست جدیدترین نسخه اسکریپت کنترل ومدیریت وپشتیبانی هاست به طورکامل فارسی سازی شده راست چین با قالب جدیدواکنشگررا برای دانلود شماقراردادیم ولی این اسکریپت همینطورکه حتما میدانید تجاری است ولازم است لانسس بخرید برخی هم اقدام به نال کردنمودندولی نسخه ای پیش رو دستکاری نشده ودارای لانس 50ساله است کهقیمت این نوع لانسس درایران بیش از 10ملیون قیمت دارداستفاده کنید وحا لشو ببریدلانسس درهنگام مراحل نصب اولیه سیستم روی هاست در قسمت مربوط به درج لانسس در فیلد مربوطه کپی پیست کنید تا انتهای روند نصب و پس از نصب در پنل ادمین سایت درمنو قسمت اخر بنام بررسی لانسس میتواند اعتبار لانسس را مشاهده کنیددانلود فایل