معرفی چنددیتاسنتربین اللمللی که ارائه دهنده سرورهای مجازی اختصاصی وابری باکیفیت درجهان هستند وهمچنین برخی خدمات بسیارفراتربه کاربراندرهمه سطوح دسترسی ازجمله کاربران خانگی مانند دیتاسنترگوگل دیتاسنترامازون وغیره

دیتاسنترگوگل
که تمام محصولات گوگل را پوشش میزبانی داده وبه خریداران داده ومنابع هم سرورهای متنوع ارائه میکند

دیتاسنترآمازون
سرورهای ویندوز سرویس های الکسا وفیره این دیتاسنتر محصولات رایگانی بسیاری نیز ارائهمیکند از جملع سرور ویندوز ولینوکس

دیتاسنتر ای وب
ارائه محصولات میزبانی متنوع

دیتا سنترa2hosting

دیتاسنترwebwerks

دیتا سنترwpengine

دیتاسنترdatacenterworld

دیتاسنتردیجیتال اوشین

دیتاسنترdatacenterunited

دیتاسنترleaseweb