راست چین قالب درفایل اصلی قالب این کدیا مشابه ان را پیدا کنید

کد:
div {
  float: left;
  text-align: left;
  margin: 0 1em 0 2em;
  padding-right: 1em;
}
بجای کد بالا کدزیر را قرار دهید

کد:
div {
  float: right; 
  text-align: right;
  margin: 0 2em 0 1em;
  padding-left: 1em;
}