به مسیرزیر برورید
/admin\view\template\common\footer.tpl


کدریرقیل از </boody>قراردهید وسپس ان صفخه را سیوکن دیگر دجار لاکین اوت خودکار نخواهید شد

کد HTML:
<script type="text/javascript">
 window.setInterval(function(){ $.get(location.url); }, 60000);</script>l