فایل config.php درادمین را اگردارای این خط است
// DB
define('DB_DRIVER', 'mysql');

به این تغییردهید
// DB
define('DB_DRIVER', 'mysqli');
ودرهاست ادرس /public_html/system/library/db/mysqli.php

این کدرا جیگزین کنیدوذخیره کنید

<?php
final class DBMySQLi {
private $link;

public function __construct($hostname, $username, $password, $database) {
$this->link = new mysqli($hostname, $username, $password, $database);

if (mysqli_connect_error()) {
trigger_error('Error: Could not make a database link (' . $this->link->connect_errno . ') ' . $this->link->connect_error);
exit();
}

$this->link->set_charset("utf8");
$this->link->query("SET SQL_MODE = ''");
}

public function query($sql) {
$query = $this->link->query($sql);

if (!$this->link->errno){
if (isset($query->num_rows)) {
$data = array();

while ($row = $query->fetch_assoc()) {
$data[] = $row;
}

$result = new stdClass();
$result->num_rows = $query->num_rows;
$result->row = isset($data[0]) ? $data[0] : array();
$result->rows = $data;

unset($data);

$query->close();

return $result;
} else{
return true;
}
} else {
trigger_error('Error: ' . $this->link->error . '<br />Error No: ' . $this->link->errno . '<br />' . $sql);
exit();
}
}

public function escape($value) {
return $this->link->real_escape_string($value);
}

public function countAffected() {
return $this->link->affected_rows;
}

public function getLastId() {
return $this->link->insert_id;
}

public function __destruct() {
$this->link->close();
}
}
?>

فایل/public_html/admin/php.ini
را با این کدتغیردهید

magic_quotes_gpc = Off;
register_globals = Off;
default_charset = UTF-8;
memory_limit = 128M;
max_allowed_packet=524288000;
max_execution_time = 180000;
upload_max_filesize = 9999M;
safe_mode = Off;
mysql.connect_timeout = 20;
session.auto_start = On;
session.use_only_cookies = On;
session.use_cookies = On;
session.use_trans_sid = Off;
session.cookie_httponly = On;
session.gc_maxlifetime = 12000000;
allow_url_fopen = on;