ازکی وام:70 میلیون تومان 21 % 35.58 % کیف پول 18 ماه

ایزی‌پی:20 میلیون تومان 24 % 50.12 % کیف پول 12 ماه

بای چک:150 میلیون تومان 21 % 64.58 % کارت نقدی24 ماه

قسطا:20 میلیون تومان 21 % 54.07 % کارت نقدی10 ماه

قسطی کلاب:150 میلیون تومان 16 % 49.77 % کارت نقدی24 ماه

قسطیکو:50 میلیون تومان 25 % 80 % کارت نقدی14 ماه

لندو:20 میلیون تومان 18 % 41.07 % کیف پول 12 ماه

والتا:60 میلیون تومان 21 % 37.8 % کیف پول 18 ماه