درهیچ انجمنی اینچنین موضوعی (فروشندگان هاست متخلف) وجودنداردیالااقل من مشاهده نکردم چون بیشترمعرفی وتبلیغ فروشندگان هاست مشاهده میشود..ولی گشایش چنین موضوعی برای درج مشخصات فروشندگان متخلف برای افرادی که میخواهند سرویس تهیه کنند وتجربه کارقبلی ندارندبسیارمناسب است وازچاله افتادن دیگرهمکاران جلوگیری میکندوبنده بسیاربه این موضوع معتقدم درمورد فروشندگان متخلف یک تجربه تلخ با فروشنده هاست بانام بربید سرور داشتم که باعث زیان بسیاربرایم شدوقتی بیشتردرنت سرچ کردم مشاهده نمودم سابقه منفی بسیاری برایشان به ثبت رسیده که من هنگام سفارش هاست دقت نکرده بودم لذا هنگام سفارش خرید مواظب باشیدبه چیزی که درتبلیغات سرویسها درج شده عمل نمی کنند وبخصوص پشتیبانی صفری دارند ریسلری هستند وکاربرخانگی ازیکی ازروستاهای کردستان به قولی ریسلری میکنند...