نرم افزار تحت ویندوز Easy Tools URL Checkerکه بادادان لینک اصلی سایت اقدام به جستجوی خودکارنموده وتمامی لینکهای مربوط به وبسایت را جمع اوری وبه نمایش میگذارد همچنین لینکهای شکسته ومعیوب


جستجوگرلینک وبایگانی ونمایش لینک شکسته درویندوز