بهترین اپ استورهای خارجی ورایگان عبارت است از

http://apk.koplayer.com/app/

https://www.fosshub.com/Browsers.html