دراین پست نرم افزاری تحت ویندوز مورداستفاده کاربران مبتدی فعال درساخت بنرهای متحرک تبلغاتی -تصویرمتحرک تبلیغاتی یاهمان فلاش که درسایتها تبلیغاتی یاآگهی ها مشاهده میکنید میباشدولی بااین تفاوت که کاربا این نرم افزار بسیارساده وبدون نیازبه هیچ دانش گرافیگی امکانپذیربوده و درضمن دارای انواع زمینه های ازپیش طراحی شده وابعادواشکال بیشمارکه دست شمارادرانتخاب بازمیگذارداین نرم افزارنیازبه نصب نیزنداردوپس ازدانلودوخروج اززیپ قابل استفاده بوده