نرم افزاری تحت ویندوز وسبک که با دریافت اطلاعاتی از وبسایت شما وآنالیز آن به صورت خودکار درون نرم افزار به ساخت وارائه کدهای استاندارد ازاین اطلاعات جهت قرار دادن در صفحه ایندکس وقسمت هلدر وبسایت شماکمک شایانی می کند... ...اطلاعاتی همچون: آدرس لینک - متا کلمات کلیدی- متا توضیحات- اطلاعات طراح سایت وکپی رایت ..


[بازدیدکننده مهمان شمابرای مشاهده ودسترسی به این لینک بایدثبت نام فرمائید. ]