بدترین فروشنده هاست یا ریسلری سامی هاست بود که اصل کارش فیشینگ بود که سرویس ام نمایندگی بود را برای یکسال تمدیدنموده بودم یکدفعه دان شد وتمام اکانتها غیرفعال بدون فول بکاب پاسخ تماس هم نداد بعدها فهمیدم فتا دستگیرش کرده برای فیشینگ

https://portal.samihost.com
http://www.samihost.ir/