دراین پست لینک چندسایت خارجی کاربردی که ارائه کننده اسکریپت -افزونه-نرم افزار-قالب- وماژولهای تجاری پولی که این سایتها نسخه نال شده آنهارا به شما ارائه میکنندالبته تبلیغات سایت نال فراوان مشاهده میشود ولی اغلب فیک هستند ولینکهای دانلود خراب ارائه میکنند ولی اینها مشکلی ندارند

https://nulled-24.com/

https://wpnulledstar.com/

https://scriptznull.nl