نرم افزارکاربردی ویندوز که مانندیک دی وی دی رایترواقعی عمل نموده ودررایت وکپی فایل هاهم درکامپیوتروهم برروی دیسک سخت عمل نموده وبرای سیستم بسیارموردنیازاست
دانلود فایل