سامانه مدیریت حمل و نقل الکترونیکی کالا به منظور یکپارچه سازی عملیات خرید و فروش الکترونیکی فی مابین شرکت های طرف قرارداد ، فروشگاه های الکترونیکی ، واحدهای پستی مبدا و مقصد و همچنین انجام تراکنشات مالی به صورت متمرکز در 11 بهمن ماه سال 1391 به بهره برداری رسید.

ماهیت اصلی گیت وی پستی یا ( وب سرویس پستی)
گیت وی پستی رامیتوان به مثلثی سه ضلعی تشبیه نمود
ضلع اول: فروشندگان اینترنتی کالاوخدمات
ضلع دوم: خریداران اینترنتی کالاوخدمات
ضلع سوم: اداره پست (گیت وی)
توضیح:
ضلع سوم این مثلث اغلب تحت پوشش وفعالیت شرکتهای خصوصی می باشد, که بانام رابط بین اداره پست با فروشندگان اینترنتی کالا وخدمات (وب سرویس پستی)شناخته می شوند, وهزینه حق العمل خودرا به نام کمسیون وبه صورت درصدی ازقیمت کل کالایاخدمات فروخته شده محاسبه ودریافت می کنند. البته درکناراین برداشت برخی از این شرکتها با بلوکه کردن وجوه دریافتی فروشندگان وطولانی ترنمودن مدت زمان واریز, به کسب درآمد موازی با این سپرده ها میپردازند