دربرخی مواقع که دیترسی بهادمین نیست ولازم است هک ها غیرفعال شود از طریق فایل کانفیک وارد ودرخط دوم این کدرا قرارداده صفحه را ذخیره کنید

کد HTML:
define('DISABLE_HOOKS', true);