جهت غیرفعال شدن نمایش ارول ها پس ازنصب یابه روز رسانی ابتدا از داخل هاست فایل includes/class_core.php رو باز کنید

این کدرا جستجو
کد HTML:
case E_NOTICE:
// Just ignore these completely //
break;

وسپس بااین کدجایگزین کنید

کد HTML:
case E_NOTICE:
case E_STRICT:
case E_DEPRECATED:
// Just ignore these completely //
break;

حال کش مرورگرخودرا خالی کنید سپس در صفحه نخست انجمن خواهید دید تمام ارورل های سریالی ازبین رفته