درادمین وردپرس وقسمت تنظم زمان جهت عدم نمایش زمان دقیق تولیدپست ویا مشخص شدن دردیگرنقاط مورداستفاده ساعت وتاریخ اگرهیچ کدام از گزینه ها راانتخاب نکنیم وکادرمستطیل پایین خالی بماند دیگرکاربران شاهد ساعت وتاریخ درسایت شما نیستند و اگرتغییراتی مایل باشیددرنحوه نمایش ساعت وتاریخ خواستارباشید ازحروف کوجک وبزرگ زیرباقراردادن درفیلدخای مستطیل این تغییرات راخواهیددید
تغییرتاریخ ورذپرس
e: Asia/Tehran
w: 1
l: ایام هفته شنبه
F: ماه
u: .....
حروف بزرگ درتاریخ 1399/2/13 ماه 2 سال- ماه اردیبهشت فصل بهار ساعت 04:56
M= پیش‌نمایش: اردیبهشت
F: ماه

B=رقم 725
Z= رقم 16200
T=پیش‌نمایش: +۰۴۳۰
Y=پیش‌نمایش: ۱۳۹۹
U=پیش‌نمایش: ۱۵۸۸۴۳۶۹۱۸
P=پیش‌نمایش: +۰۴:۳۰
N=پیش‌نمایش: ۱
S=پیش‌نمایش: ام
D=پیش‌نمایش: ش
H=پیش‌نمایش: ۲۱


حروف کوچک لاتین
e=پیش‌نمایش: Asia/Tehran
r=پیش‌نمایش: ش، ۱۳ ارد ۱۳۹۹ ۲۱::۰۲:۵۰ +۰۴:۳۰
t=پیش‌نمایش: ۳۱
y=پیش‌نمایش: ۹۹
u=پیش‌نمایش: ۰۰۰۰۰۰
i=پیش‌نمایش: ۰۶
a=پیش‌نمایش: ب.ظ
s=پیش‌نمایش: ۵۲
d=پیش‌نمایش: ۱۳
g=پیش‌نمایش: ۹
h=پیش‌نمایش: ۰۹
j=پیش‌نمایش: ۱۳
l=پیش‌نمایش: شنبه
z=پیش‌نمایش: ۴۴
n=پیش‌نمایش: ۲
m=پیش‌نمایش: ۰۲