جهت اشتراک گذاری پستهای خوددروردپرس درتمام شبکه های اجتماعی از این لینک این افزونه راانتخاب ونصب کنید سپس از طریق Error 404 Not Found نام وسایت خودراثبت وکدی دریافت میگنیدکه باید درفیلدمربوطه دروم افزومه نصب نموده قراردهید
WordPress Website Tools Plugin – AddThis – WordPress plugin | WordPress.org