کدنوشته متن فرم ارسال ایمیل در وزرپرس

کد PHP:
 <labelنام شما (الزامی)
    [
textyour-name] </label>

<
labelایمیل شما 
[email email-39 akismet:author_email]</label>


<
labelتلفن شما (الزامی)
[
tel tel-878 placeholder]</label>

<
labelموضوع پیام
    
[text your-subject] </label>

<
labelمتن پیام مورددرخواست
    
[textarea your-message] </label>


<
label>
[
submit "پیوست تصویردرصورت نیازبه درج عکس درپیام"]
[
file your-file filetypes:pdf|txt|png|jpg|gif|swf|jpeg|m4v|flv|avi|zip|rar|mp۳ limit:5mb]</label>[
submit

دانلودافزونه فرم تماس باما