دانلودفروشگاه سازاینترنتی وردکامرس ازمخزن اصلی وردپرس دانلودازمخزن اصلی بسیارتاکیدشده چون دانلودبه غیزازمخزن وازطریق سایتهای دیگرازلحاظ امنیتی وباک میتواندتهدیدی برای کاربران باشداکثرسایتهای ارائه کننده لینک خودویافایلهای ازخوددرهسته این اسکریپت قرارمیدهندکه هنگام دانلودونصب قابل مشاهده نیست ولی هنگام کارمشکلاتی بوجودمیاورد

دانلودمستقیم ازمخزن وردپرس