✍ تجارت الکترونیک چیست؟ و علل ترویج و رشدروزافزون آن دربین خریداران (مصرف کنندگان کالاوخدمات) درچیست؟

نام آکادمیک (تجارت الکترونیک –یاخریدالکترونیک) اصطلاح رایج وعامی (فریداینترنتی)می باشد
درجهان سابقه ای حدود10سال ودر ایران حدود4 سال از عمرآن میگذرد وترویج آن برنامه ریزی شده و هدفمند بوده ودر اصل این روش خرید توجیح وتکمیل کننده پروژه ایجادوصدورکارتهای بانکی کنونی که نام اصلی آن همان (پول الکترونیک)می باشدوتحت شبکه ای پیوسته به یکدیگربا نام (شاپرک)فعالیت می کند. وبه موازات آن ابزاری مکمل برای تقاضاو استفاده روزافزون ازشبکه اینترنت خانگی دربین عموم ,که ورود وازدیاد گوشی های موبایل تاج اسکرین ,سهولت روندخریداینترنتی را دربین اقشارجامعه دگرگون وافزایش داد.که به غیر بجای ماندن تجربه ای لذت بخش پس ازاولین خرید اینترنتی برای خریدار,علل دیگری به پیشرفت روبه رشداین تجارت نوپا دامن زده


تعدادی ازاین مزایا عبارت است از:

✓ مهیا بودن خریدو دسترسی به تمامی کالاهابرای تمامی هموطنان در کلیه نقاط ایران به صورت یکسان
✓ سهولت درمطابقت بی دردسر قیمت وکیفیت کالا در بین فروشندگان متعدداینترنتی
✓ درکناریکدیگربودن دوستان یا اعضای خانواده هنگام خریدوکمک به انتخاب مناسب برای خریدار
✓ عدم صرف زمان و هزینه جهت تردددربازار برای خرید
✓ پرداخت آسان ودریافت سفارش خریددرخانه ,مترادف شعاری دربین فروشندگان اینترنتی (درخانه خریدکنیدودرخانه دریافت )