آیامیدانستیدکه شما می توانیدکسب خود یاهرکسب کاردیگری را درکنارفعالیت فعلی تان باصرف کمترین سرمایه گذاری+کمترین نیروی انسانی+قابل عرضه به مشتریان خوددرسراسرایران وجهان در24ساعت شبانه روز+بدون هیچ تعطیلی+بدون ریسک خطرپذیری سرمایه درمقابل فروش بیشتر وکسب درآمدی بیش ازدرآمدکنونی تان داشته باشید؟.تعجب می کنید؟چون این نهایت آرزوی هر کاسبی است!!!شاید بگویداین ادعایک تبلیغ است مانندتبلیغات روزمره ای که ازگوشه کنارشهریارسانه هامیبینیدومیشنوید.درنگاه اول شایدحق باشماباشدولی این متن یک تبلغ نیست بلکه مطلبی است که نه شماشایدخیلی هاازآن بی خبرند.
حتماطی چندسال اخیرشاهدترقی چشمگیربرخی ازهمکاران خود هستید که روز به روز وضیت مالی بهتری می یابندوحتی با مازاددرآمدخوداقدام به خریدوسرمایه گذاری دربخشهای دیگر اقتصادی مانندخرید املاک تجاری –خودرو – و... مینمایند وشما متعجب از اینکه چرا با سوابق وتجارب بیشتری که نسبت به همکار خود دارید ولی نمی توانید مانند وی پیشرفت اقتصادی نمایید ,