به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>postbit.css
کد زیر را به آخر آن اضافه کنید:
/*post bit deleted*/
.postbitdeleted, .postbitignored {
margin-bottom: {vb:stylevar padding};
display:block;
width: 100%;
clear:both;
position: relative;
color: {vb:stylevar body_color};
border: {vb:stylevar postbit_border};
float: {vb:stylevar left};
background: {vb:stylevar postbit_deleted_background};
_background-image: none;
}

.postbitdeleted hr, .postbitignored hr {
display: none;
}

.postbitdeleted .posthead, .postbitignored .posthead {
display:table;
background: {vb:stylevar postbithead_background};
_background-image: none;
border: {vb:stylevar postbithead_border};
height: {vb:math {vb:stylevar padding}+6};
padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/5+2} 0;
color: {vb:stylevar postbithead_color};
width: 100%;
margin: -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units} -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units} 0;
font: {vb:stylevar postbithead_font};
}

.postbitdeleted .posthead .date, .postbitignored .posthead .date {
display:inline-block;
padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}+4};
margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};
color: {vb:stylevar postbithead_color};
background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_old.png) no-repeat center {vb:stylevar left};
font: {vb:stylevar postbithead_font};
}

.postbitdeleted .posthead .date .time, .postbitignored .date .time {
color: {vb:stylevar postbithead_color};
font: {vb:stylevar postbithead_font};
}

.postbitdeleted .posthead .postimod, .postbitignored .posthead .postimod {
position: absolute;
{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};
top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};
}

.postbitdeleted .postbody, .postbitignored .postbody {
padding: 0;
}

.postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {
padding: {vb:stylevar padding};
}

.postbitdeleted .userinfo .memberaction, .postbitignored .userinfo .memberaction {
display: block;
}


.postbitdeleted .userinfo, .postbitignored .userinfo {
display:block;
background: transparent;
position: relative;
clear: both;
padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding};
border-bottom: {vb:stylevar postbit_border};
word-wrap: break-word;
}

.postbitdeleted .userinfo .username, .postbitignored .userinfo .username {
display:block;
float: {vb:stylevar left};
clear: {vb:stylevar right};
font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};
/*font-weight:bold;*/
}

.postbitdeleted .userinfo .moreinfo, .postbitignored .userinfo .moreinfo {
float: {vb:stylevar left};
display:block;
position: relative;
top: -5px;
}

.postbitdeleted .userinfo .usertitle, .postbitignored .userinfo .usertitle {
clear:both;
display:block
width: 100%;
}

.postbitdeleted .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover, .postbitignored .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover {
color: {vb:stylevar link_color};
text-decoration: {vb:stylevar linkhover_textDecoration};
}

.postbitdeleted .title, .postbitignored .title {
font: {vb:stylevar post_title_font};
}

.postbitdeleted .nodecontrols, .postbitignored .nodecontrols {
padding: 4px 0;
padding-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};
text-align: {vb:stylevar right};
background: {vb:stylevar postbit_foot_background};
_background-image: none;
font: {vb:stylevar postbit_control_font};
height: 16px;
}

.postbitdeleted .nodecontrols .textcontrol, .postbitignored .nodecontrols .textcontrol {
background: {vb:stylevar postbit_control_background};
_background-image: none;
border: {vb:stylevar postbit_control_border};
font: {vb:stylevar postbit_control_font};
}

.postbitdeleted .nodecontrols a.textcontrol:hover, .postbitignored .nodecontrols a.textcontrol:hover {
background: {vb:stylevar postbit_control_hover_background};
_background-image: none;
border: {vb:stylevar postbit_control_border};
}

.userinfo .popupmenu:hover a.popupctrl {
background-color:transparent;
}

.userinfo .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl.active,
.userinfo .popupmenu a.popupctrl.active {
background-color:transparent;
color:inherit;
}
.postbit .userinfo .popupmenu .popupctrl {
color:auto;
}

.postbit.imod_highlight .userinfo_noavatar,
.postbit.imod_highlight .userinfo,
.postbit.imod_highlight .postbody,
.postbitlegacy.imod_highlight .postdetails,
.postbitlegacy.imod_highlight .userinfo,
.postbitlegacy.imod_highlight .postbody,
.postbitdeleted.imod_highlight,
.postbitignored.imod_highlight {
background: #3390ca;
color: {vb:stylevar body_color};
opacity: 0.7;
}


/* start styles for postbit_legacy */
.userinfo .popupmenu:hover a.popupctrl {
background-color:transparent;
}
.userinfo .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl.active,
.userinfo .popupmenu a.popupctrl.active {
background-color:transparent;
color:inherit;
}
.postbitlegacy .userinfo .popupmenu .popupctrl {
color:auto;
}
/* end styles for postbit_legacy */

img.onlinestatus_noavatar {
position: relative;
top: 5px;
{vb:stylevar left}: -56px;
}
img.onlinestatus {
position: relative;
z-index: 999;
float: right;
top: 16px;
left: 189px;
}

.postbody img.inlineimg {
vertical-align: bottom;
}

.postbody .lastedited .reason {
font-weight: bold;
}


.postbitlegacy .userinfo .userinfo_extra {
width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}};
float: {vb:stylevar left};
font-size: {vb:stylevar small_fontSize};
}

.hasad {
display:block;
margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar ad_post_maxWidth};
}
border-bottom: {vb:stylevar postbittitle_border2222};
}
[B]سپس ذخیره کنید.
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>postbit_legacy
محتویات آن را با کد زیر عوض کنید:

{vb:raw template_hook.postbit_start}
<li class="postbitlegacy postbitim postcontainer {vb:raw post.statusicon}" id="post_{vb:raw post.postid}">
<!-- see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles -->

<div class="posthead">
<span class="postdate {vb:raw post.statusicon}">
<vb:if condition="$show['announcement']">
<span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>
<vb:else />
<span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">,&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span>
</vb:if>
</span>
<span class="nodecontrols">
<vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid'] AND !$show['moderated']">
<a href="#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return false;">Top</a> |
<a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="<vb:if condition="$show['inlinemod']">ie</vb:if>postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}" name="{vb:raw post.postcount}"></a>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['moderated']"><a name="post{vb:raw post.postid}"></a>{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if>
<vb:if condition="$show['inlinemod']">
<label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"><input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" /></label>
</vb:if>
</span>
</div>
<div class="postdetails">
<div class="userinfo">
<div class="username_container">
<vb:if condition="$post['userid']">
{vb:raw memberaction_dropdown}
{vb:raw post.onlinestatus}
<vb:else />
<span class="username guest">{vb:raw post.musername}</span>
</vb:if>
</div>
<vb:if condition="$post['rank']">
<span class="rank">{vb:raw post.rank}</span>
</vb:if>
{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}

<vb:if condition="$show['avatar']">
<div class="usercenter">
<a class="postuseravatar_custom avatar_user" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}">
<img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" style="-webkit-border-radius: 10px;-moz-border-radius: 10px;border-radius: 10px;" />
</a>
</div>
</vb:if>
<vb:if condition="$post['userid']">
<hr />
<dl class="userinfo_extra">
<vb:if condition="$post['joindate']"><div class="m_n"><dt>{vb:rawphrase join_date}</dt> <dd>{vb:raw post.joindate}</dd></div></vb:if>
<div class="m_n"><dt>عنوان کاربر</dt> <dd>{vb:raw post.usertitle}</dd></div>
<div class="m_n"><dt>فعالیت</dt><dd>{vb:raw post.field5}</dd></div>

<vb:if condition="$post['field2']"><div class="m_n"><dt>{vb:rawphrase location_perm}</dt> <dd>{vb:raw post.field2}</dd></div></vb:if>
<vb:if condition="$post['age']"><div class="m_n"><dt>{vb:rawphrase age}</dt> <dd>{vb:raw post.age}</dd></div></vb:if>
<div class="m_n"><dt>{vb:rawphrase posts}</dt> <dd>{vb:raw post.posts}</dd></div>
{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}

</dl>
<vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']">
<dl class="user_rep">
<vb:if condition="$show['infraction']">
<div class="m_n"><dt>{vb:rawphrase infractions}</dt>
<dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd></div>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['reputation']">
<vb:if condition="$show['reppower']">
<div class="m_n">
<dt>{vb:rawphrase reppower}</dt>
<dd id="reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reppower}</dd></div>
<div class="m_n"><dt>امتیاز کاربر</dt> <dd>{vb:raw post.reputation}</dd></div>
</vb:if>
</vb:if>
</dl>
</vb:if>
{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}
<div class="imlinks">
{vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}
</div>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['reputation']">
<div style="margin:0 auto 0 auto;text-align:center;">
<span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}" title="{vb:raw post.username} {vb:raw post.level}">
<vb:each from="reputationdisplay" value="row">
<img class="{vb:raw row.class}" src="{vb:stylevar imgdir_reputation}/reputation_{vb:raw row.posneg}{vb:raw row.imgext}" alt="" />{vb:raw row.rowend}
</vb:each>
</span>
</div>
</vb:if>

</div>
<div class="postbody">
<div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>">
{vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}
<vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']">
<h2 class="title icon">
<vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title}
</h2>
</vb:if>


<vb:if condition="$post['isfirstshown']">
{vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}
{vb:raw ad_location.thread_first_post_content}
</vb:if>
<vb:if condition="$post['islastshown']">
{vb:raw ad_location.thread_last_post_content}
</vb:if>
<div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>">
<div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
<blockquote class="postcontent restore ">
{vb:raw post.message}
</blockquote>
</div>

<vb:if condition="$show['attachments']">
<div class="attachments">

<vb:if condition="$show['thumbnailattachment']">
<fieldset class="postcontent">
<legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend>
{vb:raw post.thumbnailattachments}
</fieldset>
</vb:if>

<vb:if condition="$show['imageattachment']">
<fieldset class="postcontent">
<legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
{vb:raw post.imageattachments}
</fieldset>
</vb:if>

<vb:if condition="$show['imageattachmentlink']">
<fieldset class="postcontent">
<legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
<ul>
{vb:raw post.imageattachmentlinks}
</ul>
</fieldset>
</vb:if>

<vb:if condition="$show['otherattachment']">
<fieldset class="postcontent">
<legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_files}" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend>
<ul>
{vb:raw post.otherattachments}
</ul>
</fieldset>
</vb:if>

<vb:if condition="$show['moderatedattachment']">
<fieldset class="postcontent">
<legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attachments_pending_approval}" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend>
<ul>
{vb:raw post.moderatedattachments}
</ul>
</fieldset>
</vb:if>

</div>
<!-- / attachments -->
</vb:if>
</div>
</div>
<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']">
<div class="after_content">
<vb:if condition="$show['postedited']">
<!-- edit note -->
<blockquote class="postcontent lastedited">
<vb:if condition="$show['postedithistory']">
{vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date},
{vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}
<vb:else />
{vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}
</vb:if>
<vb:if condition="$post['edit_reason']">
<span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}
</vb:if>
</blockquote>
<!-- / edit note -->
</vb:if>
{vb:raw template_hook.postbit_signature_start}
<vb:if condition="$post['isfirstshown']">
{vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}
</vb:if>
{vb:raw template_hook.postbit_signature_end}
</div>
</vb:if>
<div class="cleardiv"></div>

{vb:raw template_hook.postbit_messagearea_end}
<vb:if condition="$post['signature']">
<blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer">{vb:raw post.signature}</div></blockquote>
</vb:if>

</div>
</div>
<div class="postfoot">
<!-- <div class="postfoot_container"> -->
<div class="textcontrols floatcontainer">
<span class="postcontrols">
<img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" />
<vb:if condition="$post['editlink']">
<a class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase edit_delete_message}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a>
<vb:if condition="THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
<a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}&amp;noquote=1" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a>
<span class="seperator">&nbsp;</span>
</vb:if>
<vb:if condition="$post['replylink']">
<a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase reply_with_quote}"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> <vb:if condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase reply_with_quote}</vb:if></a>
<vb:if condition="$show['multiquote_post']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['multiquote_post']">
<a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a>
</vb:if>
</span>
<span class="postlinking">
<vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'">
<vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1">
<a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a>
<span class="seperator">&nbsp;</span>
</vb:if>
</vb:if>

{vb:raw template_hook.postbit_controls}
{vb:raw post.iplogged}
<vb:if condition="$post['forwardlink']">
<a class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a>
<vb:if condition="$show['reputationlink'] OR $show['infractionlink'] OR $show['moderated'] OR $show['spam'] OR $show['deletedpost'] OR $show['redcard'] OR $show['yellowcard']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['reputationlink']">
<span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl reputation" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase add_reputation}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase add_reputation}" /> -->&nbsp;</a></span>
</vb:if>

<vb:if condition="$show['infractionlink']">
&nbsp;<a class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp;
</vb:if>
<vb:if condition="$show['reportlink']">
&nbsp;<a class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp;
</vb:if>

<vb:if condition="$show['moderated']">
<img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" />
</vb:if>
<vb:if condition="$show['spam']">
<img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" />
</vb:if>
<vb:if condition="$show['deletedpost']">
<vb:if condition="$show['managepost']">
<a class="deleted" href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}">&nbsp;</a>
<vb:else />
<img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" />
</vb:if>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['redcard']">
<a class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a>
<vb:elseif condition="$show['yellowcard']" />
<a class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a>
</vb:if>
<vb:if condition="$post['api_platform']">
<vb:if condition="$post['api_platform_link']">
<a class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}" href="{vb:raw post.api_platform_link}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_title']}}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</a>
<vb:else />
<span class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</span>
</vb:if>
</vb:if>
</span>
<!-- </div> -->
</div>
</div>
<hr />
</li>
{vb:raw template_hook.postbit_end}
برای کادر بندی تعداد نوشته های وبلاگ به جستجوی قالب بروید و blog_postbit_entries_link را جستجو کنید و درون آن را با کد زیر عوض کنید

<div class="m_n"><dt>{vb:rawphrase blog_entries}</dt><dd><a href="{vb:link blog, {vb:raw post}, null, 'userid', 'blog_title'}">{vb:raw post.entries}</a></dd></div>