دراین پست آموزش ساخت وقراردادن پست بیت زیبا ومتحرک جی کوثری را که با قرارگرفتن موس روی هرفلید فیلد مربوطه حرکت نموده وامیدوارم خوشتون بیاد
این هم شات:


ابتدا به ادمین سی پی --> جستجوی قالب بروید --> جستجو کنید : additional.css

کد های زیر را به انتهای آن اضافه کنید :
کد:
 /**********[>Postbit]**********/
.username_container .username strong{
  font-size: 15px;
  font-weight:bold;
  font-family: Tahoma,helvetica,sans-serif;
}

.username_container, .rank{
  text-align: center;
}

.avatar_center{
  text-align: center;
  padding-bottom: 5px;
}

.sep{
  position: absolute;
  border-top: 9px solid transparent;
  border-bottom: 9px solid transparent;
  right: 191px;
  top: 85px;
  left: auto;
  border-left: 10px solid #f8f8f8;
}

.post_field{
  padding: 5px;
  background: #fff;
  margin-bottom: 5px;
  background: #f6f6f6;
  box-shadow: -5px 0px #3da1df inset;
  border: 1px solid #f1f1f1;
}

.post_field:hover{
  box-shadow: -5px 0px #1b2854 inset;
  -moz-transition:all .6s ease-in-out;
  -webkit-transition:all .6s ease-in-out;
  -o-transition:all .6s ease-in-out;
  -ms-transition:all .6s ease-in-out;
}

.post_field dt{
  font-weight: bold;
  color: #616161;
  margin-right: 3px !important
}

.post_field dd{
  color: #616161;
  text-align: left;
  margin-left: 3px;
}

span.date, span.time{
  font: 11px tahoma;
  color: #757575;
}

.nodecontrols{
  position: relative;
  float: left;
  top: -15px;
}

.nodecontrols_notitle{
  position: relative;
  float: left;
  top: 0px;
}

.nodecontrols a, .nodecontrols_notitle a{
  color: #575757;
}

.nodecontrols a:hover, .nodecontrols_notitle a:hover{
  color: #757575;
}

.postbit_head{
  border-bottom: 1px solid #f1f1f1;
  padding-bottom: 4px;
  margin-bottom: 8px;
}

.postcontent legend:first-child{
  margin-bottom: 10px;
  padding-top: 7px;
  font-weight: bold;
}

.postbit_attachments{
  background: none repeat scroll 0% 0% rgb(236, 236, 236);
  font-size: 12px;
  padding: 0 10px 5px;
  border-radius: 5px;
  border: 1px solid #e1e1e1;
  margin-top: 20px;
}

.memberaction_sep{
  position: absolute;
  border-left: 8px solid transparent;
  border-right: 8px solid transparent;
  border-bottom: 10px solid #f1f1f1;
  z-index: 999;
  top: -5px;
  right: 0px;
  border-top: none !important;
}
/**********[/Postbit]**********/
/**********[>EXP]**********/
div#vsa_vilxh_legend{
  padding: 10px;
}

table .blockhead a.popupctrl{
  padding-left: 13px;
}
/**********[/EXP]**********/


/**********[>Footer]**********/

.footerline{
  width: 100%;
  height: 12px;
  background: #d7d8d9;
  margin-top: 30px;
  border-top: 2px solid #dcdcdc;
}

#footer{
  width: 100%;
  height: 145px;
  background: #f0f0f0;
}

#footer ul.footerbox{
  width: 86%;
  height: 130px;
  float: right;
  margin-top: 5px;
}

#footer ul.footerbox li{
  margin-right: 30px;
}

.footer-title{
  width: 100%;
  height: 26px;
  background: #eaeaea;
  box-shadow: -8px 0 #3694cf inset;
}

span.footer-title-txt{
  font: 14px BYekan;
  float: right;
  padding: 5px 12px;
}

ul.footerbox li.f-about{
  width: 350px;
  height: 130px;
  float: right;
}

#footer .footer-content{
  overflow: hidden;
  height: 105px;
  background: #f2f2f2;
  padding-top: 5px;
  padding-right: 3px;
}

#f-about-descript{
  font: 12px BYekan;
  color: #555555;
}

#f-about-descript *{
  padding-bottom: 7px !important;
}

ul.footerbox li.f-contact{
  width: 250px;
  height: 130px;
  float: right;
}

#f-contact-descript{
  font: 12px BYekan;
  color: #555555;
}

#f-contact-descript *{
  padding-bottom: 7px !important;
}

#f-contact-info{
  text-align: left;
  font: 11px/27px Tahoma;
  padding-left: 5px;
}

ul.footerbox li.f-links{
  width: 220px;
  height: 130px;
  float: right;
}

#f-links-src{
  font: 12px/25px Tahoma;
}

#f-links-src a{
  color: #aaaaaa;
  background: #f4f4f4;
  padding: 1px 5px 4px 95px;
  border-radius: 2px;
}

#f-links-src a:hover{
  color: #ffffff;
  background: #dedede;
  -moz-transition:all .6s ease-in-out;
  -webkit-transition:all .6s ease-in-out;
  -o-transition:all .6s ease-in-out;
  -ms-transition:all .6s ease-in-out;
}

#footer .responsive{
  background-image: url("images/VbiranPlus/img/misc/global-sprite.png");
  background-position: -7px -120px;
  background-repeat: no-repeat;
  width: 107px;;
  height: 81px;
  float: left;
  margin: 36px 0 0 20px;
}

.copyright-plus{
  width: 100%;
  height: 30px;
  background: #1b2854;
  border-top: 2px solid #2a46a5;
}

.copyright-txt{
  font: 12px Tahoma;
  color: #f0f0f0;
  float: left;
  padding: 6px 8px;
}

.copyright-txt a, .copyright-txt a:hover{
  color: #f0f0f0;
}
/**********[/Footer]**********/

.m_n {
 background: -webkit-gradient(radial, center center, 0, center center, 450, from(rgba(0,0,0,0)), to(rgba(88,157,84,1)));
 background: -moz-radial-gradient(center 45deg, circle closest-side, transparent 0, #589d54 450px);
 text-decoration: none;
 margin-left: 0;
 margin-bottom: 0.5em;
 margin-top: 0.5em;
 color: black;
 border-left: 2px dotted #0053cf;
 border-bottom: 2px groove #068;
 border-right: 2px dotted #068;
 padding: 0.25em 0.5em 0.4em 0.75em;
 border-top: 1px solid #0053cf;
 border-top-left-radius:15px;
 border-top-right-radius:5px;
 border-bottom-left-radius:5px;
 border-bottom-right-radius:15px;
 text-shadow:1px 1px #FFFFFF;
 font:Tahoma;
 -webkit-box-shadow: #b2b2b2 0px 1px 1px;
 -moz-box-shadow: #b2b2b2 0px 1px 1px;
 -o-transition: 0.5s;
 -moz-transition: 0.5s;
 -webkit-transition: 0.5s;
}


.m_n:hover {
  -webkit-box-shadow: black 0px -2.2px 15px;
  -moz-box-shadow: black 0px -2.2px 15px;
  -webkit-transition:All .3s ease-in-out;
  -moz-transition:All .3s ease-in-out;
  -o-transition:All .3s ease-in-out;
  -webkit-transform: rotate(-0deg) scale(1.001);
  -moz-transform: rotate(-0deg) scale(1.001);
  -o-transform: rotate(-0deg) scale(1.001);


}
**.post_field strong {
  color:#1e7200;
text-shadow:1px 1px white;
}
**.post_field dt {
  color:#1e7200;
  font-weight:bold;
text-shadow:1px 1px 1px white;
}
#postlist .userinfo {
  padding-top:10px;
}
.username_container {
  padding:2px 0;
  text-align:center;
}
.username_container .username strong {
  font: bold 14pt Tahoma, helvetica, sans-serif;
}
.usertitle, .rank {
  text-align:center;
}
.usercenter {
  padding-top:5px;
  text-align:center;
}

حالا به جستجوی قالب بروید و جستجو کنید : postbit_legacy
درون آن را با کد زیر عوض کنید .
کد
کد:
 {vb:raw template_hook.postbit_start}
<li class="postbitlegacy postbitim postcontainer {vb:raw post.statusicon}" id="post_{vb:raw post.postid}">
<!-- see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles -->

  <div class="posthead">
      <span class="postdate {vb:raw post.statusicon}">
        <vb:if condition="$show['announcement']">
          <span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>
        <vb:else />
          <span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">,&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span>
        </vb:if>
      </span>
      <span class="nodecontrols">
        <vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid'] AND !$show['moderated']">
<a href="#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return false;">Top</a> |
          <a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="<vb:if condition="$show['inlinemod']">ie</vb:if>postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}" name="{vb:raw post.postcount}"></a>
        </vb:if>
        <vb:if condition="$show['moderated']"><a name="post{vb:raw post.postid}"></a>{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if>
        <vb:if condition="$show['inlinemod']">
          <label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"><input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" /></label>
        </vb:if>
      </span>
  </div>
  <div class="postdetails">
    <div class="userinfo">
      <div class="username_container">
      <vb:if condition="$post['userid']">
        {vb:raw memberaction_dropdown}
        {vb:raw post.onlinestatus}
      <vb:else />
        <span class="username guest">{vb:raw post.musername}</span>
      </vb:if>
      </div>
      <vb:if condition="$post['rank']">
        <span class="rank">{vb:raw post.rank}</span>
      </vb:if>
      {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}

      <vb:if condition="$show['avatar']">
<div class="usercenter">
      <a class="postuseravatar_custom avatar_user" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}">
        <img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" style="-webkit-border-radius: 10px;-moz-border-radius: 10px;border-radius: 10px;" />
      </a>
</div>
      </vb:if>
      <vb:if condition="$post['userid']">
        <hr />
        <dl class="userinfo_extra">
        <div class="m_n"><dt>عنوان کاربر</dt> <dd>{vb:raw post.usertitle}</dd></div>
        
        <div class="m_n"><dt>فعالیت صنفی</dt><dd>{vb:raw post.field6}</dd></div>
        
          <vb:if condition="$post['joindate']"><div class="m_n"><dt>{vb:rawphrase join_date}</dt> <dd>{vb:raw post.joindate}</dd></div></vb:if>
          
          <vb:if condition="$post['field2']"><div class="m_n"><dt>{vb:rawphrase location_perm}</dt> <dd>{vb:raw post.field2}</dd></div></vb:if>
          <vb:if condition="$post['age']"><div class="m_n"><dt>{vb:rawphrase age}</dt> <dd>{vb:raw post.age}</dd></div></vb:if>
          <div class="m_n"><dt>{vb:rawphrase posts}</dt> <dd>{vb:raw post.posts}</dd></div>  
          {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}

        </dl>
        <vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']">
        <dl class="user_rep">
          <vb:if condition="$show['infraction']">
          <div class="m_n"><dt>{vb:rawphrase infractions}</dt>
          <dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd></div>
          </vb:if>
          <vb:if condition="$show['reputation']">
            <vb:if condition="$show['reppower']">
<div class="m_n">
          <dt>{vb:rawphrase reppower}</dt>
          <dd id="reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reppower}</dd></div>
<div class="m_n"><dt>امتیاز کاربر</dt> <dd>{vb:raw post.reputation}</dd></div>
            </vb:if>
          </vb:if>
        </dl>
        </vb:if>
        {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}
        <div class="imlinks">
          {vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}
        </div>
      </vb:if>
      <vb:if condition="$show['reputation']">
<div style="margin:0 auto 0 auto;text-align:center;">
        <span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}" title="{vb:raw post.username} {vb:raw post.level}">
          <vb:each from="reputationdisplay" value="row">
            <img class="{vb:raw row.class}" src="{vb:stylevar imgdir_reputation}/reputation_{vb:raw row.posneg}{vb:raw row.imgext}" alt="" />{vb:raw row.rowend}
          </vb:each>
        </span>
</div>
      </vb:if>

    </div>
    <div class="postbody">
      <div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>">
        {vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}
        <vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']">
        <h2 class="title icon">
          <vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title}
        </h2>
        </vb:if>


            <vb:if condition="$post['isfirstshown']">
              {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}
              {vb:raw ad_location.thread_first_post_content}
            </vb:if>
            <vb:if condition="$post['islastshown']">
              {vb:raw ad_location.thread_last_post_content}
            </vb:if>
        <div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>">
          <div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
            <blockquote class="postcontent restore ">
              {vb:raw post.message}
            </blockquote>
          </div>

          <vb:if condition="$show['attachments']">
            <div class="attachments">

            <vb:if condition="$show['thumbnailattachment']">
              <fieldset class="postcontent">
                <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend>
                {vb:raw post.thumbnailattachments}
              </fieldset>
            </vb:if>

            <vb:if condition="$show['imageattachment']">
              <fieldset class="postcontent">
                <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                {vb:raw post.imageattachments}
              </fieldset>
            </vb:if>

            <vb:if condition="$show['imageattachmentlink']">
              <fieldset class="postcontent">
                <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                <ul>
                {vb:raw post.imageattachmentlinks}
                </ul>
              </fieldset>
            </vb:if>

            <vb:if condition="$show['otherattachment']">
              <fieldset class="postcontent">
                <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_files}" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend>
                <ul>
                {vb:raw post.otherattachments}
                </ul>
              </fieldset>
            </vb:if>

            <vb:if condition="$show['moderatedattachment']">
              <fieldset class="postcontent">
                <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attachments_pending_approval}" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend>
                <ul>
                {vb:raw post.moderatedattachments}
                </ul>
              </fieldset>
            </vb:if>

            </div>
          <!-- / attachments -->
          </vb:if>
        </div>
      </div>
      <vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']">
      <div class="after_content">
        <vb:if condition="$show['postedited']">
        <!-- edit note -->
        <blockquote class="postcontent lastedited">
          <vb:if condition="$show['postedithistory']">
            {vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date},
              {vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}
          <vb:else />
            {vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}
          </vb:if>
          <vb:if condition="$post['edit_reason']">
            <span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}
          </vb:if>
        </blockquote>
        <!-- / edit note -->
        </vb:if>
        {vb:raw template_hook.postbit_signature_start}
        <vb:if condition="$post['isfirstshown']">
          {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}
        </vb:if>
        {vb:raw template_hook.postbit_signature_end}
      </div>
      </vb:if>
      <div class="cleardiv"></div>

{vb:raw template_hook.postbit_messagearea_end}
        <vb:if condition="$post['signature']">
          <blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer">{vb:raw post.signature}</div></blockquote>
        </vb:if>

    </div>
  </div>
    <div class="postfoot">
      <!-- <div class="postfoot_container"> -->
      <div class="textcontrols floatcontainer">
        <span class="postcontrols">
          <img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" />
          <vb:if condition="$post['editlink']">
            <a class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase edit_delete_message}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a>
          <vb:if condition="THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
          </vb:if>
          <vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
            <a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}&amp;noquote=1" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a>
          <span class="seperator">&nbsp;</span>
          </vb:if>
          <vb:if condition="$post['replylink']">
            <a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase reply_with_quote}"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> <vb:if condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase reply_with_quote}</vb:if></a>
          <vb:if condition="$show['multiquote_post']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
          </vb:if>
          <vb:if condition="$show['multiquote_post']">
             <a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a>
          </vb:if>
        </span>
        <span class="postlinking">
          <vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'">
            <vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1">
                <a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a>
                            <span class="seperator">&nbsp;</span>
            </vb:if>
          </vb:if>

          {vb:raw template_hook.postbit_controls}
          {vb:raw post.iplogged}
          <vb:if condition="$post['forwardlink']">
            <a class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a>
            <vb:if condition="$show['reputationlink'] OR $show['infractionlink'] OR $show['moderated'] OR $show['spam'] OR $show['deletedpost'] OR $show['redcard'] OR $show['yellowcard']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
          </vb:if>
          <vb:if condition="$show['reputationlink']">
            <span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl reputation" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase add_reputation}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase add_reputation}" /> -->&nbsp;</a></span>
          </vb:if>

          <vb:if condition="$show['infractionlink']">
            &nbsp;<a class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp;
          </vb:if>
          <vb:if condition="$show['reportlink']">
            &nbsp;<a class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp;
          </vb:if>

          <vb:if condition="$show['moderated']">
            <img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" />
          </vb:if>
          <vb:if condition="$show['spam']">
            <img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" />
          </vb:if>
          <vb:if condition="$show['deletedpost']">
            <vb:if condition="$show['managepost']">
              <a class="deleted" href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}">&nbsp;</a>
            <vb:else />
              <img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" />
            </vb:if>
          </vb:if>
          <vb:if condition="$show['redcard']">
            <a class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a>
            <vb:elseif condition="$show['yellowcard']" />
              <a class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a>
          </vb:if>
          <vb:if condition="$post['api_platform']">
            <vb:if condition="$post['api_platform_link']">
              <a class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}" href="{vb:raw post.api_platform_link}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_title']}}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</a>
            <vb:else />
              <span class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</span>
            </vb:if>
          </vb:if>
        </span>
      <!-- </div> -->
      </div>
    </div>
  <hr />
</li>
{vb:raw template_hook.postbit_end}


برای کادر بندی تعداد نوشته های وبلاگ به جستجوی قالب بروید و blog_postbit_entries_link را جستجو کنید و درون آن را با کد زیر عوض کنید
کد
کد:
 <div class="m_n"><dt>{vb:rawphrase blog_entries}</dt><dd><a href="{vb:link blog, {vb:raw post}, null, 'userid', 'blog_title'}">{vb:raw post.entries}</a></dd></div>


برای کادر بندی تشکر به جستجوی قالب بروید و post_thanks_postbit_info را جستجو کنید حالا محتویات آن را با کد زیر عوض کنید
کد
کد:
 <vb:if condition="$post['userid']">  <div class="m_n"><dt>{vb:rawphrase post_thanks_thanks}</dt> <dd>{vb:raw post.post_thanks_user_amount_formatted}</dd></div>   <vb:if condition="$post['post_thanks_thanked_times'] == 1">     <div class="m_n"><dd>{vb:rawphrase post_thanks_time_post}</dd></div>   <vb:elseif condition="$post['post_thanks_thanked_posts'] == 1" />     <div class="m_n"><dd>{vb:rawphrase post_thanks_times_post, {vb:raw post.post_thanks_thanked_times_formatted}}</dd></div>   <vb:else />     <div class="m_n" style="height:25px;"><dd style="padding-left: 10px;">{vb:rawphrase post_thanks_times_posts, {vb:raw post.post_thanks_thanked_times_formatted}, {vb:raw post.post_thanks_thanked_posts_formatted}}</dd></div>   </vb:if> </vb:if>
برای کادر بندی حالت من و فارسی کردن آن به جستجوی قالب و vmoods_postbit بروید و درون آن را با کد زیر عوض کنید
کد
کد:
 
<div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div>حالت من : <img src="{vb:raw vboptions.bburl}/vmoods/{vb:raw vboptions.vmoods_icon_set}/{vb:raw post.vmood}.gif" alt="{vb:raw post.vmood}" title="{vb:raw post.vmood}<vb:if condition="empty($post['vmood']) == false"> - {vb:raw post.vmood_updated_at}</vb:if>" border="0" />
</div>


برای کادر بندی هک اعتراض به جستجوی قالب بروید و post_groans_postbit_info را جستجو کنید حالا محتویات آن را با کد زیر عوض کنید
کد
کد:
 
<vb:if condition="$post['userid']">
  <div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div><dt>{vb:rawphrase post_groans_groans}</dt> <dd>{vb:raw post.post_groans_user_amount_formatted}</dd></div>
  <vb:if condition="$post['post_groans_groaned_times'] == 1">
    <dd style="white-space:nowrap; display:inline; float: {vb:stylevar right};">{vb:rawphrase post_groans_time_post}</dd>
  <vb:elseif condition="$post['post_groans_groaned_posts'] == 1" />
    <div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div><dd>{vb:rawphrase post_groans_times_post, {vb:raw post.post_groans_groaned_times_formatted}}</dd></div>
  <vb:else />
   <div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div><dd>{vb:rawphrase post_groans_times_posts, {vb:raw post.post_groans_groaned_times_formatted}, {vb:raw post.post_groans_groaned_posts_formatted}}</dd></div>
  </vb:if>
</vb:if>


امیدوارم موردپسندباشه ولذت اش ببرید